Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są do określenia statystyk odwiedzin naszego serwisu. Nie pobieramy żadnych informacji o naszych czytelnikach. Twoja przeglądarka domyślnie przechowuje pliki cookie - pamiętaj o tym. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Logo
Baner Strategia Budujemy Strategię Baner Strategia Baner Strategia
Baner Projekty
Baner Kontakt


Statut Stowarzyszenia

Statut 
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga"

zatwierdzony 
UCHWAŁĄ Nr 13/2023
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "MROGA"
podjętą w dniu 31.05.2023 r. 


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”,
zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie przepisów:
- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261),
- rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005),
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L z dnia 20 grudnia 2013 r.), dalej jako: rozporządzenie 1303/2013,
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. U. UE L z dnia 20 grudnia 2013 r.),
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159), dalej jako: rozporządzenie 2021/1060,  
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013,
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013,
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L nr 231, str. 60),
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny PLUS (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L nr 231, str. 21),
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w latach 2021 i 2022 oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 2021 i 2022 oraz rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego wsparcia na lata 2021 i 2022 (Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020 r. str. 1 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2023 r. poz. 412),
- ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079),
- ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 64, poz. 427),
- ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2422),
- ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r., poz. 378),
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571),

mającym na celu:

1. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych oraz równości szans;
2. Realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (zwanej dalej LSR) dla obszaru działania LGD;
3. Promocja obszarów wiejskich oraz gmin położonych na obszarze działania LGD;
4. Upowszechnianie partycypacji i organizowanie dialogu w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich położonych na obszarze LGD, w szczególności osób młodych (do 25 roku życia) oraz seniorów (ukończony 60 rok życia);
5. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży;
6. Troskę o aktywne życie ze szczególnym uwzględnieniem seniorów oraz osób niepełnosprawnych,
7. Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich położonych na obszarze działania LGD;
8. Pobudzenie aktywności społeczności lokalnych w celu zgłaszania nowych pomysłów, inicjatyw oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR na każdym etapie;
9. Działania na rzecz integracji europejskiej, pozyskiwanie partnerów oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
10. Realizację własnych programów i projektów oraz udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowywania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych;
11. Utrwalanie partnerskiej współpracy wśród członków stowarzyszenia oraz budowanie w społeczeństwie pozytywnego wizerunku partnerskiej współpracy międzysektorowej, na każdym etapie opracowania, realizacji lokalnej strategii rozwoju;
12. Podejmowanie inicjatyw i działań dla rozwoju Stowarzyszenia mających na celu: rozwój gospodarczy, rozwój produktów regionalnych, usług, w szczególności turystycznych, tworzenie infrastruktury turystycznej, agro - i ekoturystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości na obszarze działania LGD i bezpieczeństwa mieszkańców, edukację w tym szkolenia, aktywizację gospodarczą i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia;
13. Pozyskiwanie innych źródeł finansowania oraz opracowywanie i realizacja projektów z innych programów pomocowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
14. Wspieranie rozwoju filantropii, wolontariatu i działalności charytatywnej;
15. Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej;
16. Ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
17. Realizację zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, wspierania pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym;
18. Edukację przedszkolna;
19. Kształtowanie świadomości oraz rozwijanie kompetencji z uwzględnieniem cyfryzacji dla potrzeb wszystkich pokoleń;
20. Wspieranie zastosowania i rozwoju nowych technologii, innowacji w różnych dziedzinach życia mieszkańców;
21. Współpracę z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi, oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, wymiana doświadczeń, dobre praktyki;
22. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych oraz upowszechnianie rozwoju gospodarki społecznej, kształtowanie lokalnych liderów;
23. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup i organizacji społecznych, upowszechniania idei demokracji, samorządności i samorządu,
24. Rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowania i wdrażania operacji.

§ 2.
Stowarzyszenie działając na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich gmin będących członkami Stowarzyszenia uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki i sportu oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

§ 3.
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Koluszki
2. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy w brzmieniu: Stowarzyszenie Mroga.

§ 4.
Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego.

§ 5.
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
4. Stowarzyszenie jest partnerstwem sektorów publicznego, społecznego, gospodarczego w którym żadna pojedyncza grupa interesu nie kontroluje procesu podejmowania decyzji.
5. Zasady pogłębionego partnerstwa i skutecznej komunikacji oraz różnorodność jej form zawarte zostały w LSR.


Rozdział II
Zasady działania Stowarzyszenia

§ 6.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez animowanie, rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na rzecz umacniania partnerstwa trójsektorowego, na każdym etapie opracowania, wdrażania i aktualizacji lokalnej strategii rozwoju, przystąpienie do konkursu na jej realizację, organizowanego przez samorząd województwa,
2. Rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania,
3. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju oraz innych projektów,
4. Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach lokalnej strategii rozwoju,
5. Informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. za pomocą strony internetowej, spotkaniach informacyjnych o możliwości wstąpienia do lokalnej grupy działania,
6. Informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. za pomocą strony internetowej o wyborze projektów do realizacji w ramach lokalnej strategii rozwoju,
7. Sprawdzanie zgodności projektów z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych lokalnej grupie działania, na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju,
8. Organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji, sympozjów, debat, akcji informacyjnych i konkursów oraz innych form przekazywania wiedzy,
b) imprez kulturalnych, koncertów, festiwali, przedstawień teatralnych, festynów, targów, pokazów i wystaw służących promocji regionu, jego tożsamości imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych,
c) punktów informacji turystycznej oraz innych usług związanych z obsługa ruchu turystycznego na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania,
d) punktów konsultacyjno-doradczych dla organizacji społecznych, przedsiębiorców z obszaru Lokalnej Grupy Działania,
e) działalności promocyjnej, informacyjnej, publicystycznej i poligraficznej, w tym opracowanie, redagowanie i druk ulotek, broszur, folderów, plakatów, kalendarzy, czasopism i innych publikacji, opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych i ich redagowanie, przygotowanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze promocyjnym lub reklamowym,
9. Realizację operacji na rzecz lokalnego środowiska młodzieżowego w tym działania integracyjne i animacyjne oraz na rzecz seniorów w zakresie włączenia społecznego, cyfryzacji itp.,
10. Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami w kraju oraz we współpracy międzynarodowej,
11. Przygotowanie analiz, opracowań oraz gromadzenie dokumentacji, diagnozujących obszar działania LGD,
12. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
13. Prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnej Grupy Działania, określonych w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej,
14. Podejmowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz przewidzianych dla Lokalnej Grupy Działania w przepisach PROW,
15. Współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, których działalność jest zbieżna z celami stowarzyszenia na wszystkich obszarach jego aktywności.
16. Tworzenie warunków do podejmowania społecznych inicjatyw i innowacji społecznych,
17. Promowanie inkluzji i równości na rzecz włączenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem propagowania równego traktowania wszystkich grup społecznych,
18. Prowadzenie działalności przedszkolnej w tym tworzenie i prowadzenie przedszkoli, klubików dziecięcych,
19. Promocję działań na rzecz ekologii i odnawialnych źródeł energii,
20. Opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury i kryteriów wyboru, które pozwalają uniknąć konfliktu interesów i zapewniają, aby żadna pojedyncza grupa interesu nie kontrolowała decyzji w sprawie wyboru,
21. Monitorowanie postępów w osiąganiu celów wyznaczonych w LSR,
22. Ewaluację realizacji LSR,
23. Organizowanie struktur wewnętrznych Stowarzyszenia i pozyskiwanie odpowiednich kwalifikacji ekonomicznych oraz administracyjnych niezbędnych do gospodarowania środkami publicznymi,
24. Pogłębianie partnerstwa i skutecznej komunikacji między członkami Stowarzyszenia na etapie wdrażania LSR, poprzez częste korzystanie z możliwości kolegialnego podejmowania decyzji, stosowanie przyjaznych dla odbiorcy form komunikacji, formułowanie zachęt do zgłaszania nowych pomysłów i inicjatyw dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia i wdrażania LSR,
25. Wspieranie współpracy z innymi podmiotami tj. animowanie podmiotów z obszaru objętego LSR do współpracy z innymi podmiotami (nie tylko z LGD) poprzez szkolenia, spotkania aktywizacyjne i wspieranie projektów partnerskich,
26. Zwiększanie aktywności społecznej ludzi młodych (do 25 roku życia) poprzez włączanie ludzi młodych poprzez członkostwo w Zarządzie oraz realizację operacji na rzecz lokalnego środowiska młodzieżowego, w tym integrujących i animujących, dedykowanych ludziom młodym,
27. Zwiększanie aktywności seniorów (obywateli, którzy ukończyli 60. rok życia) poprzez włączanie seniorów poprzez członkostwo w Zarządzie oraz realizację operacji na rzecz seniorów w zakresie m.in. włączenia społecznego lub cyfrowego,
28. Wspieranie grup osób w niekorzystnej sytuacji, zdefiniowanych na podstawie analizy ludności zamieszkującej obszar objęty LSR oraz ich potrzeb,
29. Wspieranie pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych, w przypadkach, gdy będzie to uzasadnione analizą ludności zamieszkującej obszar LSR,
30. Zachęcanie członków do zgłaszania nowych pomysłów i inicjatyw dotyczących funkcjonowania LGD i wdrażania LSR.
31. Prowadzenie działalności gospodarczej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu  rozwoju obszarów wiejskich w zakresie:
- wydawanie książek 58.11.Z PKD,
- wydawanie gazet 58.13.Z PKD,
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z PKD,
- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 66.19.Z PKD
- działalność organizatorów turystyki 79.12.Z PKD,
- działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B PKD
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych 72.19.Z PKD
- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z PKD
- pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z PKD,
- działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 96.04.Z PKD,
- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowaną
94.99.Z PKD,
- pozostałą działalność związaną ze sportem 93.19.Z PKD,
- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z PKD
- działalność portali internetowych 63.12.Z PKD
- działalność wspomagająca edukację 85.60.Z PKD.
- pozostałe  doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z

Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w całości jest przeznaczany na cele statutowe i nie może podlegać podziałowi między członków stowarzyszenia.

§ 7.
1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
2. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 8.
1. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba, która: spełnia warunki określone w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach i złoży deklarację członkowską,
2. Członkiem Stowarzyszenia mogą być osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które złożą deklarację członkowską.
3. Osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne nie posiadające  osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną działają poprzez swojego reprezentanta, który w ich imieniu realizuje prawa i obowiązki wynikające z przynależności do Stowarzyszenia.

§ 9.
Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

§ 10.
1. Członek  Stowarzyszenia jest obowiązany:
1) szanować cele Stowarzyszenia,
2) przestrzegać postanowień Statutu,
3) opłacać składki członkowskie,
4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków.
2. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, w szczególności propozycji i inicjatyw dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia i wdrażania LSR, w formie komunikacji dogodnej dla członka,
3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach,
4) wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne i sportowo – rekreacyjne,
5) czynnie uczestniczyć we współpracy i wymianie doświadczeń z instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym.

§ 11.
1. Utrata członkostwa przez członka Stowarzyszenia następuje wskutek:
1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
2) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
3) śmierci,
4) wykluczenia przez Zarząd.
2. Wykluczenie członka następuje wskutek uchwały Zarządu z powodu:
1) działalności niezgodnej ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
2) za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
3. Zawieszenie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na pisemny wniosek członka, po jego przyjęciu przez Zarząd.

§ 12.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia i zawieszenia członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o zawieszeniu bądź wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia
§ 13.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Rada,
3) Zarząd,
4) Komisja Rewizyjna.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Rady.
3. Prezes Zarządu, i Przewodniczący Rady nie mogą być przedstawicielami tej samej gminy.
4. Kadencja Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata.
5. Kwalifikacje ekonomiczne oraz administracyjne członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady oraz pracowników biura LGD, niezbędne do gospodarowania środkami publicznymi regulują odrębne regulaminy.
6. Uchwały władz Stowarzyszenie mogą być podejmowane na lub poza posiedzeniami.
7. Jeżeli członkowie Stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami władz Stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
8. Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
9. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad,
3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.


§ 14.
1. Z zastrzeżeniem § 15 ust 5  Statutu, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 ilości członków uprawnionych do głosowania.
2. Walne Zebranie Członków jest władne podejmować uchwały przy obecności 1/3 ilości członków uprawnionych do głosowania (pierwszy termin)
3. Walne Zebranie Członków jest władne podejmować uchwały przy obecności 1/3 ilości członków z zachowaniem zwykłej większości głosów członków uprawnionych do głosowania (drugi termin)
2. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie Członków w pierwszym
terminie konieczna jest obecność co najmniej 1/3 wszystkich członków zwyczajnych, uprawnionych do głosowania.
3. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej 1/3 członków zwyczajnych, wówczas wszelkie uchwały podjęte większością głosów w drugim terminie mają moc obowiązującą przy obecności minimum 1/5 członków zwyczajnych. Drugi termin Walnego Zebrania Członków może być wyznaczony w tym samym dniu, najwcześniej po upływie 30 minut od pierwszego terminu.
§ 15.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na co najmniej 1/5 ilości członków Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listownie lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
3. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście, występujący z głosem doradczym.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) zatwierdzanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) ustalanie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,
3) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,  
4) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR,
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
6) uchwalanie zmian Statutu,
7) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, w tym jego zmian,
10) opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących projektów, które mają zostać objęte dofinansowaniem na podstawie odpowiednich przepisów,
11) dokooptowanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady
12) uchwalanie i zmiana regulaminu obrad Rady
13) udzielanie w formie uchwały upoważnień Zarządowi do podejmowania ściśle określonych działań leżących w kompetencji Walnego Zebrania Członków, na okres nieprzekraczający trwania danej kadencji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, powołania i odwołania członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad 1/3 uprawnionych do głosowania członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3
6. Każdemu członkowi Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos. Prawo do głosowania na Walnym Zebraniu Członków można wykonywać przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika, pod warunkiem doręczenia pełnomocnictwa na Walne Zebranie Członków.

§ 16.
1. Rada w co najmniej 50% składa się z podmiotów o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia 1303/2013, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie może posiadać więcej niż 49 % prawa głosu.
2. Rada składa się od 12 do 16 osób, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego. Rada wybiera w głosowaniu jawnym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego.
3. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji (projektów) w rozumieniu art. 2 ust. 9 rozporządzenia 1303/2013 oraz art. 2 pkt 4 rozporządzenia 2021/1060, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez lokalną grupę działania lokalnej strategii rozwoju oraz ustalenie kwot wsparcia zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia 1303/2013 oraz art. 33 ust. 3 lit d rozporządzenia 2021/1060.
4. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania spośród członków Stowarzyszenia w sposób zapewniający zachowanie parytetów określonych w ust. 1.
5. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracownikiem Stowarzyszenia.
6. Wybór i odwołanie członków Rady następuje zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 5.
7. Członkowie Rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział w głosowaniu nad jej uchwałami, osobiście, a członkowie będący osobami prawnymi - przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w pracach Rady. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach Rady jest niedopuszczalne.
8. W przypadku członków Rady, którzy mają związek z operacją przeznaczoną do oceny lub też zachodzi uzasadnione podejrzenie wystąpienia konfliktu interesów, zostają oni wyłączeni z procedury głosowania, dyskusji, oceny projektów lub ustalania kwoty wsparcia w ramach LSR, w szczególności w przypadku ubiegania się przez członka organu decyzyjnego o wybór jego operacji.

§17
1. Zarząd składa Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza. Zarząd wybiera Walne Zebranie w głosowaniu jawnym.  
2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione  umyślnie.
3. Członkowie Zarządu powinni ponadto spełniać przynajmniej jeden z następujących wymogów:
a) posiadać wykształcenie wyższe lub średnie;
b) ukończyć szkolenia lub kursy z zakresu rolnictwa lub rozwoju obszarów wiejskich;
c) uczestniczyć w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

4. Do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) podejmowanie uchwał w sprawie pracy Stowarzyszenia,
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) uchwalanie Lokalnej Strategii Rozwoju, jej aktualizacji oraz kryteriów wyboru operacji,
7) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Stowarzyszenia
8) ustalanie struktury zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,
9) uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia oraz wprowadzanie zmian do niego.
10) Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do członków Zarządu oraz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy. Prezes Zarządu lub Wiceprezes jest uprawniony do zawierania i rozwiązywania umów o pracę z pracownikami stowarzyszenia jak również zawierania i rozwiązywania wszelkich umów o charakterze cywilnoprawnym, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.
11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
12) uchwalanie oraz zmiana regulaminu obrad Zarządu,
13) uchwalanie oraz zmiana procedur i kryteriów oceny związanych z wyborem operacji, o których mowa w art. 62 ust. 4 Rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej nr 1698/2005 oraz innych procedur związanych z funkcjonowaniem stowarzyszenia z wyłączeniem uchwalania regulaminu organizacyjnego prac Walnego Zebrania Członków oraz Komisji Rewizyjnej,
14) uchwalanie oraz zmiana procedur i kryteriów oceny związanych z wyborem operacji, o których mowa w art. 2 pkt. 9 rozporządzenia 1303/2013 i art. 2 pkt. 4 rozporządzenia 2021/1060,
15) potwierdzania członkostwa w stowarzyszeniu oraz jego aktualizację,
16) zatwierdzanie sprawozdań z realizacji LSR,
17) uchwalanie oraz zmiana następujących dokumentów:
a) procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR
b) procedur wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli w ramach LSR
c) kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów w ramach LSR
d) kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów w ramach LSR
19) prowadzenie rejestru interesów członków Rady.
20) podejmowanie uchwał w sprawie delegowanych przez Walne Zebranie Członków uprawnień decyzyjnych, szczególnie takich, które polegają na usprawnieniu sytemu działania, funkcjonowania LGD i wynikają z odgórnych zmian określonych w dokumentach legislacyjnych, a decydent nie ma znaczącego wpływu na konsekwencje podjętych decyzji,
21) powoływanie i odwoływanie komitetów doradczych lub zespołów tematycznych i ich regulaminów.   

5. Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kieruje pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi.
6. Do reprezentowania Stowarzyszenia jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu lub Skarbnik Zarządu lub Sekretarz Zarządu, z zastrzeżeniem § 7 ust.2
7. Do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes i Członek Zarządu działający łącznie.
8. W przypadku nieobecności Prezesa lub Wiceprezesa do zaciągania zobowiązań majątkowych nieobecny Prezes lub Wiceprezes Zarządu zobowiązany jest upoważnić pisemnie innego członka Zarządu.
9. Zarząd może powoływać i odwoływać komitety doradcze lub zespoły tematyczne w celu opiniowania spraw dotyczących w szczególności funkcjonowania Stowarzyszenia i realizacji LSR, w tym ustalać sposób działania i zakres merytoryczny komitetów lub zespołów.
10. Zarząd zobowiązany jest poinformować członka Stowarzyszenia o wyniku weryfikacji propozycji lub inicjatywy zgłoszonej przez członka Stowarzyszenia dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia lub wdrażania LSR wraz z uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku członka Stowarzyszenia.

§ 18.

1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1 do 3  członków. Komisja Rewizyjna wybiera w głosowaniu jawnym  Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w  związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu  zatrudnienia.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej powinni ponadto spełniać przynajmniej jeden z następujących wymogów:
a) posiadać wykształcenie wyższe lub średnie;
b) ukończyć szkolenia lub kursy z zakresu rolnictwa lub rozwoju obszarów wiejskich;
c) uczestniczyć w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie  z  przepisami o rachunkowości.
5) Pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy w stosunku do Prezesa Zarządu w rozumieniu Kodeksu Pracy przez jej Przewodniczącego.
6) uchwalanie oraz zmiana regulaminu obrad Komisji Rewizyjnej
7) kontrola Rady w zakresie przestrzegania procedur związanych z wyborem operacji, o których mowa w art. 2 pkt. 9 rozporządzenia 1303/2013 i art. 2 pkt. 4 rozporządzenia 2021/1060.
8) Powoływanie pełnomocnika, o którym mowa w § 7 ust. 2

Rozdział V
Procedura wyborcza do władz Stowarzyszenia

§ 19.
1. Podmioty będące członkami Stowarzyszenia mają prawo kandydować do władz Stowarzyszenia
2. Deklaracja kandydata powinny być składane na piśmie najpóźniej na jeden dzień przed datą Walnego Zebrania Członków, podczas którego dokonywany będzie wybór.
3. Deklaracje składa się osobiście  w siedzibie Stowarzyszenia albo drogą pocztową.
4. Deklaracja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko osoby kandydata, informację o spełnieniu wymogów określonych w § 17 ust. 2 i 3 oraz § 18 ust. 2 i 3 Statutu;
b) nazwę organu, do którego kandyduje kandydat;
c) oświadczenia osoby kandydującej o wyrażeniu zgody na kandydowanie do konkretnego organu Stowarzyszenia oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej;
d) podpis kandydata
e) w przypadku kandydatów do Rady, deklarację odnośnie reprezentowanych grup interesów.
5. Zarząd sprawdza kandydatury do władz Stowarzyszenia pod względem spełnienia przez kandydatów wymogów  formalnych określonych w § 17 ust. 2 i 3 oraz § 18 ust. 2 i 3 Statutu, ustala listę kandydatów z uwzględnieniem parytetów równowagi  sektorowej.
6. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia: Rady - poniżej 12 osób, Komisji Rewizyjnej - poniżej 3 osób, Zarządu - poniżej 5  osób, w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu uzupełnienia ich składu. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia w ramach procedury uzupełnienia składu władz pełnią swe funkcje do czasu zakończenia kadencji organu do, którego zostali dokooptowani.


Rozdział VI
Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 20.
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
1) ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia
2) inne prawa majątkowe;
3) środki pieniężne.
2. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych.
3. Majątek powstaje z następujących źródeł:
1) lokat od odsetek bankowych,
2) składek członkowskich,
3) subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
4) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
5) akcji, obligacji i udziałów,
6) ofiarności publicznej.
7) prowadzonej działalności gospodarczej
4. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 21.
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.-------------------------obowiązywał do: 31.05.2023 -------------------------------


Statut 
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga"

zatwierdzony 
UCHWAŁĄ Nr 8/2015
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "MROGA"


podjętej w dniu 23.07.2015 r. 


Rozdział I 
Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie ? lokalna grupa działania o nazwie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga", zwana dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, poprzez:
1) realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD) w rozumieniu przepisów PROW dla obszaru gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia;
2) aktywizowanie ludności wiejskiej;
3) promocję obszarów wiejskich;
4) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach  wiejskich,
5) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich, 
6) realizację i wspieranie działań na rzecz realizacji PROW dla obszaru gmin, o których mowa w pkt 1,
7) rozwój edukacji i sportu na terenach wiejskich, 
8) wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przyczyniające się do osiągnięcia następujących celów:
a) poprawy konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji;
b) poprawy stanu środowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez wspieranie gospodarowania gruntami;
c) poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.
9) działania mające na celu pobudzenie: aktywności zawodowej, rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich,
10) wspieranie rozwoju usług turystycznych i usług okołoturystycznych w celu zwiększenia dochodów i zasobności mieszkańców gmin,
11) tworzenie warunków umożliwiających zachowanie dziedzictwa i tożsamości kulturowej,
12) promocja walorów lokalnych: na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym, w szczególności w dziedzinie produktów, usług, kultury i sztuki,
13) wspieranie powstawania i działalności partnerstwa międzysektorowego, międzyregionalnego i międzynarodowego, 
14) działania zapobiegające zjawisku marginalizacji grup społecznych, i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

§ 2.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Koluszkach.
Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy w brzmieniu Stowarzyszenie "MROGA".

§ 3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) zwanych dalej przepisami PROW, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005) oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r., poz. 378), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L z dnia 20 grudnia 2013 r.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. U. UE L z dnia 20 grudnia 2013 r.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może działać poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku realizacji projektów współpracy z innymi lokalnymi grupami działania oraz innymi instytucjami posiadającymi siedziby poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6.

Czas działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II
Zasady działania Stowarzyszenia

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1) przygotowanie do realizacji i wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez działania informacyjne, promocyjne i tworzenie oraz realizację Lokalnej Strategii Rozwoju,
2) wdrażanie innych programów operacyjnych obowiązujących dla Polski.
3) przeprowadzanie badań, ekspertyz i analiz mających na celu poznanie potencjału i zasobów środowiska i gospodarki regionu dla celów opracowywania strategii rozwoju regionu,
4) organizowanie spotkań grup dyskusyjnych mających na celu informowanie mieszkańców o możliwych drogach rozwoju zrównoważonego regionu, organizowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, imprez kulturalnych i rekreacyjnych
5) zachęcanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych i dyskusyjnych,
6) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
7) promocję i informację dotyczącą założeń i sposobu realizacji lokalnej strategii rozwoju i innych działań Stowarzyszenia,
8) informowanie, pomoc szkoleniową i doradczą w zakresie zasad przyznawania, przygotowywania i realizacji projektów w ramach PROW i lokalnej strategii rozwoju,
9) organizację imprez promujących region, jego produkty, usługi, kulturę, sztukę i tradycje, 
10) stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu  rozwoju obszarów wiejskich w zakresie: 
- wydawanie książek 58.11.Z PKD,
- wydawanie gazet 58.13.Z PKD,
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z PKD,
- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 66.19.Z PKD
- działalność organizatorów turystyki 79.12.Z PKD,
- działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B PKD
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych 72.19.Z PKD
- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z PKD
- pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z PKD,
- działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 96.04.Z PKD,
- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowaną
94.99.Z PKD,
- pozostałą działalność związaną ze sportem 93.19.Z PKD,
- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z PKD
- działalność portali internetowych 63.12.Z PKD
- działalność wspomagająca edukację 85.60.Z PKD. 
- pozostałe  doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z

Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w całości jest przeznaczany na cele statutowe i nie może podlegać podziałowi między członków stowarzyszenia. 

§ 8.

Stowarzyszenie realizując cele statutowe opiera się na pracy społecznej członków i zatrudnionych pracownikach. Może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.


Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 9.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i osoba prawna:
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży deklarację członkowską oraz wystawioną na piśmie rekomendację od co najmniej dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.
2. Osoba fizyczna, reprezentująca osobę prawną, nie może być jednocześnie członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia. 
3. Członkiem zwyczajnym może być w szczególności: każda z gmin ? jednostka samorządu terytorialnego wymieniona w  paragrafie 1 pkt. 1 oraz inne osoby prawne działające aktywnie na rzecz rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia, które utożsamiają się z celami działania Stowarzyszenia. 
4. Osobę prawną: Gminę ? Jednostkę Samorządu Terytorialnego reprezentuje Wójt, Burmistrz lub osoba wskazana przez wyżej wymienionych. Inne osoby prawne reprezentują osoby fizyczne uprawnione do reprezentowania tychże podmiotów.   

§ 10.

Nabycie i utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia.

§11.

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji;
2) przestrzegać postanowień Statutu;
3) opłacać składki członkowskie;
4) brać udział w Walnym Zebraniu Członków.

2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach;
4) wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie.

§ 12.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu:
1) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi;
2) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu zwykłą większością głosów:
a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia;
b) za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
c) za działanie na szkodę stowarzyszenia;
3) braku wpłaty składek członkowskich przez okres jednego roku.
4) śmierci.
§ 13.

Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członków zwykłych Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 14.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Rada;
4) Komisja Rewizyjna.

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady.
3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata.

§ 15.

Z zastrzeżeniem § 16 ust. 4 pkt 7 uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy założeniu skutecznego zawiadomienia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. 

§ 16.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarządu, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym partnerzy Stowarzyszenia oraz zaproszeni przez Zarząd goście.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
1) ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej i Rady;
2) z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 , wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej i Rady;
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach lokalnej strategiiopracowanej przez LGD;
4) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
5) uchwalanie zmian Statutu;
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji;
7) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania;
10) inne niezbędne działania wynikające z etycznego i zgodnego z prawem działania Stowarzyszenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania.
6. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu jeden głos. Prawo do głosowania na Walnym Zebraniu można wykonywać przez ustanowionego pełnomocnika. 

§ 17.

1. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie. 
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia (w tym Lokalnej Strategii Rozwoju);
2) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
4) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
5) zwoływanie Walnego Zebrania;
6) ustalanie wysokości składek członkowskich;
7) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura;
8) ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia;
9) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

§ 18.

Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kieruje i wykonuje prace organizacyjne i przygotowawcze.

§ 19.

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków Komisji wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Komisja na pierwszym zebraniu dokonuje ukonstytuowania wybierając spośród Członków: Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia;
2) ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu;
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.

§ 20

1. Rada w co najmniej 50 % składa się z podmiotów o których mowa w art. 5 ust. 1 lit b i c rozporządzenia nr 1303/2013, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% prawa głosu 
2. Członkowie Rady są wybierani przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród Członków Stowarzyszenia.
3. Rada na pierwszym zebraniu dokonuje ukonstytuowania wybierając spośród Członków: Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
4. W skład Rady wchodzi od 12 do 16 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne 
Zebranie w sposób zapewniający reprezentację przedstawicieli obszaru gmin członkowskich. Co najmniej połowę Członków Rady stanową przedstawiciele sektora gospodarczego i społecznego. 
5. Do kompetencji Rady należy:
1) wybór operacji (projektów), które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
2) opiniowanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

§ 21.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 14 ust. 1 pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu uzupełnienia ich składu.

§ 22.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji, dochodów z własnej działalności gospodarczej oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 23.

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach prawem przewidzianych.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.


Data publikacji tego materiału: Czwartek, 14 Września 2023 Godzina: 10:50.

Projekt i wykonanieWebInspiracje

Banery