Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Używane one są do określenia statystyk odwiedzin naszego serwisu. Nie pobieramy żadnych informacji o naszych czytelnikach. Twoja przeglądarka domyślnie przechowuje pliki cookie - pamiętaj o tym. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Zgadzam się - schowaj ten komunikat
Logo
Baner Strategia Budujemy Strategię Baner Strategia Baner Strategia
Baner Projekty
Baner Kontakt


Plan włączenia społeczności

 

Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga" stając przed nowym okresem programowania oraz koniecznością opracowania najważniejszego dla niej dokumentu: Lokalnej Strategii Rozwoju dokonała analizy i opracowała plan działania mający na celu jak najszersze włączenie lokalnej społeczności w proces opracowywania strategii. Takie podejście - partycypacyjne - maksymalne włączenie społeczności lokalnych - zapewni zaangażowanie wszystkich sektorów: publicznego - przedstawicieli samorządu, społecznego - przedstawicieli organizacji społecznych, pożytku publicznego, szeroko rozumianego III sektora, nieformalnych grup społecznych, gospodarczego - przedstawicieli podmiotów gospodarczych, przedsiębiorców oraz mieszkańców regionu Stowarzyszenia.

Pierwszym etapem włączenia społeczności lokalnych w proces tworzenia LSR będzie opracowanie ankiety (mającej na celu zbadanie potrzeb mieszkańców, problemów, wskazanie silnych i słabych stron, kierunków rozwoju regionu oraz kierunków działań Stowarzyszenia) i przeprowadzenie badania ankietowego za pośrednictwem: strony internetowej www.mrogapoleca.pl, mediów społecznościowych, wysyłki na e-mail bezpośrednio do respondentów oraz za pośrednictwem badania bezpośredniego prowadzonego przez ankietera. Wszystkie ankiety zostaną zliczone i opracowane pod kątem najczęstszych odpowiedzi (zestawiania ilościowe) oraz pod kątem najbardziej merytorycznych (zestawienie jakościowe). Stowarzyszenie posiada licencję na oprogramowanie komputerowe pozwalające na bezproblemową analizę ankietową. Wyniki badania po dokonaniu analizy zostaną przedstawione publicznie i konsultowane za pośrednictwem strony www LGD. Wyniki badania prezentowane będą również na spotkaniach konsultacyjnych.

Następnym etapem włączenia społeczności lokalnej będzie organizacja spotkań informacyjno - konsultacyjnych we wszystkich gminach członkowskich (5 spotkań początkowych), na które zostaną zaproszenie przedstawiciele wszystkich sektorów. Informacja o spotkaniach będzie dostępna publicznie co przyczyni się do uczestnictwa osób i przedstawicieli organizacji nie współpracujących do tej pory ze Stowarzyszeniem. Na spotkaniach przedstawiona zostanie wstępna koncepcja LSR, definiowane będą problemy, obszary wsparcia, generowane będą pomysły i inicjatywy do późniejszej realizacji w ramach LSR. W ramach spotkań zostanie powołana grupa inicjatywna (składająca się z przedstawicieli wszystkich sektorów z wszystkich gmin członkowskich) z którą konsultowane będą kolejne prace nad Lokalną Strategią Rozwoju. Spotkania prowadzone będą w formie informacyjno-warsztatowej. Postępy prac  publikowane będą na stronie internetowej LGD oraz profilu Facebook. Mieszkańcy, przedstawiciele organizacji, przedsiębiorcy i inni przez cały czas będą mieli możliwość wnoszenia uwag, pomysłów dotyczących strategii za pośrednictwem odpowiednich formularzy. Dodatkowo - przy okazji organizowanych przez LGD imprez i spotkań - będzie prowadzone badanie ankietowe oraz konsultacje zarysu strategii. W ten sposób przygotowana zostanie LSR, która również zostanie zamieszczona na stronie internetowej do konsultacji społecznych. Ostateczny dokument przyjęty zostanie przez Zarząd Stowarzyszenia oraz przedstawiony Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oraz umieszczony na stronach internetowych gmin członkowskich i Stowarzyszenia. Lokalna Strategia Rozwoju będzie finansowana w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Harmonogram działań

Proces opracowania LSR będzie realizowany w następujących etapach:

1. Opracowanie założeń do LSR.

Etap 1. Diagnoza obszaru. W pierwszym etapie prac nad strategią zostanie przeprowadzona szczegółowa diagnoza obszaru uwzgledniająca niezbędne obszary strategiczne, tj.: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne z uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia, partnerstwo w realizacji LSR w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów.
Dane do diagnozy będą pozyskiwane z różnych źródeł, takich jak: bazy danych, dane instytucji zewnętrznych, dane wewnętrzne pozyskanie z gmin tworzących obszar LGD, dane z przeprowadzonego badania ankietowego wśród podmiotów z obszaru LGD, które wykaże potrzeby i preferencje społeczności lokalnej w zakresie prowadzenia polityki rozwoju w najbliższych latach, dane ze spotkań realizowanych w ramach planu włączenia społeczności.

Etap 2. Przeprowadzenie procesu analizy danych, którego efektem będzie opracowanie listy problemów i wyzwań strategicznych wraz z ich uzasadnieniem.

Etap 3. Opracowanie analizy SWOT. Wyniki diagnozy i elementy charakterystyczne dla obszaru LGD wykorzystane zostaną do określenia mocnych i słabych stron obszaru oraz określenia szans i zagrożeń.
Wyniki analizy strategicznej SWOT dla obszaru LGD będą wykorzystywały dane i informacje zebrane w ramach badania ankietowego, spotkań w gminach oraz szerokich konsultacji społecznych. Wyniki analizy będą podstawą do formułowania celów rozwojowych, działań, wskaźników itd.

Etap 4. Wewnętrzny warsztat roboczy. Wyniki diagnozy z wstępną propozycją założeń LSR zostaną zaprezentowane członkom LGD podczas wewnętrznego warsztatu grupy roboczej, w wyniku czego nastąpi akceptacja proponowanych założeń.

2. Opracowanie mapy celów strategicznych i operacyjnych do LSR

Etap 5. Spotkania konsultacyjne. Przewiduje się przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych o charakterze informacyjno-warsztatowym.
W każdym spotkaniu wezmą udział przedstawiciele sektora: publicznego, gospodarczego i społecznego. Warsztaty będą miały formułę ogólnodostępną, aby umożliwić udział w nich każdej zainteresowanej osobie czy organizacji. Informacje o spotkaniach zostaną upublicznione w sposób możliwie szeroki m.in. na stronie internetowej, w mediach społecznościowych. Zostaną również przekazane do przedstawicieli poszczególnych sektorów w celu ich możliwie najszerszego upublicznienia.
Celem będzie stworzenie w pierwszej kolejności mapy celów strategicznych (w obszarach strategicznych, które określą kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych), a następnie określenia zarysu oczekiwanych rezultatów planowanych działań oraz ich priorytetyzację.
Na tej podstawie stworzona zostanie wersja robocza LSR bazująca na ustaleniach wynikających z diagnozy, założeń przyjętych przy budowie LSR.
Program warsztatów będzie obejmował w szczególności:
- analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru,
- analizę SWOT
- założenia i cele strategii, w tym wymierne cele końcowe dotyczące rezultatów oraz odnośnych planowanych działań, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159).

Efektem etapu będzie przygotowanie:
1) matrycy logicznej celów strategicznych i operacyjnych wraz z proponowanymi przez uczestników warsztatów przykładowymi działaniami oraz ich priorytetyzację,
2) zarysu oczekiwanych rezultatów planowanych działań, projektów i przedsięwzięć.
3) identyfikacji grup docelowych dla poszczególnych celów/przedsięwzięć określonych w LSR.

O spotkaniach informacja zostanie przekazana poprzez zamieszczenie zaproszenia wraz z materiałami na spotkanie na stronie internetowej LGD dedykowanej „wsparciu przygotowawczemu", w miarę możliwości na stronach gmin, członków Stowarzyszenia, w mediach i prasie o zasięgu lokalnym. Zaproszenie zostanie także przesłane indywidualnie do wybranych lokalnych liderów, z którymi gminy współpracują w realizowanym przez nie procesie partycypacji społecznej we wszelkich działaniach rozwojowych gmin (tzw. baza mailingowa). Ponadto, informacje będą umieszczane w miejscach publicznych, na tablicach ogłoszeń oraz na terenie objętym LSR.

3. Weryfikacja zaproponowanych celów względem uwarunkowań m.in. formalnych, prawnych, ekonomicznych, administracyjnych - konsultacje wewnętrzne projektu strategii

Etap 6. Opracowanie projektu LSR
W ramach tego etapu nastąpi weryfikacja celów wypracowanych w etapie 2.
Wyniki diagnozy z wstępna propozycją założeń LSR zostaną zaprezentowane członkom LGD podczas wewnętrznego warsztatu strategicznego, w wyniku czego nastąpi akceptacja proponowanych założeń w zakresie możliwości realizacji wskazanych celów względem m.in. kryteriów ekonomicznych, rozwojowych czy technicznych.
Nastąpi doprecyzowanie przyjętych zapisów, rezygnacja z zapisów niemożliwych do realizacji lub dodanie nowych celów nie wskazanych wcześniej w trakcie warsztatów. W ramach warsztatów przeprowadzona zostanie wstępna dyskusja na temat systemu wskaźników monitorujących wdrażanie strategii.
W ramach opracowanego systemu monitorowania i ewaluacji LSR wskazane zostaną - dla każdego celu operacyjnego - wskaźniki ich osiągnięcia.
Efektem etapu będzie przygotowanie: projektu LSR wraz z zasadami realizacji strategii.

4. Proces konsultacji społecznych projektu LSR

Etap 7. Konsultacje społeczne projektu LSR z dominacją e-konsultacji.
Poza realizacją badań społecznych i konsultacji społecznych założeń LSR, zakłada się przeprowadzenie szeroko rozumianego procesu konsultacji społecznych, mającego na celu informowanie mieszkańców obszaru o toczącym się procesie opracowywania LSR oraz weryfikację założeń dokumentu. Konsultacje prowadzone będą w sposób ciągły – w całym okresie opracowywania LSR. Podczas konsultacji wykorzystywane będą głównie narzędzia elektroniczne – konsultacje prowadzone będą poprzez dedykowany mail oraz stronę internetową LGD, oficjalną stronę na portalu społecznościowym i w miarę możliwości organizacyjnych - stron gmin członkowskich.
Ostatnim etapem, wieńczącym proces opracowania LSR, będą konsultacje projektu LSR, które poza wymienionymi sposobami odbędą się także przez organizację podsumowującego potkania informacyjno-konsultacyjnego, podczas którego społeczność lokalna będzie mogła zgłosić swoje uwagi do dokumentu, ale też porozmawiać i przedyskutować proponowane rozwiązania.

Etap 8. Zatwierdzenie LSR Uchwałą oraz złożenie wniosku o wybór LSR.

Data publikacji tego materiału: Wtorek, 13 Grudnia 2022 Godzina: 14:09.

Projekt i wykonanieWebInspiracje

Banery